Жалпы маалымат

Мектепте жаны стандарттын негизинде багыттар боюнча түзүлгөн усулдук бирикмелер:

1. Лингва – Урдалетова Айгүл Бектурсуновна
2. Искусство – Асанова Жылдыз Райымбековна
3. Словесник-Турдукеева Айнура Мурзабековна
4. Эврика – Термеева Гүлнара Шаршеновна
5. Табият — Турдукожоева Миргүл Токтогуловна
6. Бүчүр – Искакова Нүргүл Өмүрзаковна
7. Технология – Сооромбаев Нургазы Амангелдиевич
8. Замана – Турсунбаева Жылдыз

Усулдук Бирикмелер төмөндөгүдөй иштерди аткарат:

 Мектептин мерчеминин негизинде иштелүүчү иштердин мазмунун аныктоо .
 Окуу программаларды илимий эксперттен өткөрүү (апробациялык иштерди аткаруу, пилоттук мектеп катары иштерди
аткаруу)
 Окуучулардын жөндөмүн аныктоочу иштерди жүргүзүү (тесттерди алуу, анкеталарды жүргүзүү)
 Окуучулардын чыгармачыл иштерин жетектөө (ийрим иштерин уюштуруу, олимпиадаларга даярдоо, конкурстарга
катыштыруу)
 Окуучулардын илимий – коомун түзүү. (Окуучулардын илимий конференциясына окуучуларды даярдоо, катыштыруу)
 Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин жогорулатуучу иштерди өтүү (интеллектуалдык оюндарды, дебаттарды,
кездешүүлөрдү уюштуруу)

 Усулдук семинарга катышуу.
 Педагогдордун иш – аракеттерин үйрөнүүдө диагностикалык иштерди өткөрүү.
 Алдыӊкы тажрыйбаны үйрөнүү, жалпылоо жана жайылтуу.
 Окутуунун жаӊы технологияларын практикада кеӊири колдонуу.
 Ар бир чейректе усулдук бирикменин кеӊешмесин өтүү.
 Предметтер боюнча административдик тесттерди алуу, жыйынтык чыгаруу.
 УБ жетекчилери предметтик мугалимдердин сабактарын катышуу, байкоо жүргүзүү.
 Аткарылган иштер боюнча мониторинг жүргүзүү.
 Көйгөйлөрдүү чечүү боюнча иш аракеттерди уюштуруу.