Усулдук бирикмелер

Усулдук бирикмелер

Мектепте жаны стандарттын негизинде багыттар боюнча түзүлгөн усулдук бирикмелер:

 1. Лингва – Урдалетова Айгүл Бектурсуновна
 2. Искусство – Асанова Жылдыз Райымбековна
 3. Словесник-Турдукеева Айнура Мурзабековна
 4. Эврика – Термеева Гүлнара Шаршеновна
 5. Табият — Турдукожоева Миргүл Токтогуловна
 6. Бүчүр – Искакова Нүргүл Өмүрзаковна
 7. Технология – Сооромбаев Нургазы Амангелдиевич
 8. Замана – Турсунбаева Жылдыз

Усулдук  Бирикмелер төмөндөгүдөй иштерди аткарат:

 • Мектептин мерчеминин негизинде иштелүүчү иштердин мазмунун аныктоо .
 • Окуу программаларды илимий эксперттен өткөрүү (апробациялык иштерди аткаруу, пилоттук мектеп катары иштерди аткаруу)
 • Окуучулардын жөндөмүн аныктоочу иштерди жүргүзүү (тесттерди алуу, анкеталарды жүргүзүү)
 • Окуучулардын чыгармачыл иштерин жетектөө (ийрим иштерин уюштуруу, олимпиадаларга даярдоо, конкурстарга катыштыруу)
 • Окуучулардын илимий – коомун түзүү. (Окуучулардын илимий конференциясына окуучуларды даярдоо, катыштыруу)
 • Окуучулардын интеллектуалдык денгээлин жогорулатуучу иштерди өтүү (интеллектуалдык оюндарды, дебаттарды, кездешүүлөрдү уюштуруу)
 • Усулдук семинарга катышуу.
 • Педагогдордун иш – аракеттерин үйрөнүүдө диагностикалык иштерди өткөрүү.
 • Алдыӊкы тажрыйбаны үйрөнүү, жалпылоо жана жайылтуу.
 • Окутуунун жаӊы технологияларын практикада кеӊири колдонуу.
 • Ар бир чейректе усулдук бирикменин кеӊешмесин өтүү.
 • Предметтер боюнча административдик тесттерди алуу, жыйынтык чыгаруу.
 • УБ жетекчилери предметтик мугалимдердин сабактарын катышуу, байкоо жүргүзүү.
 • Аткарылган иштер боюнча мониторинг жүргүзүү.
 • Көйгөйлөрдүү чечүү боюнча иш аракеттерди уюштуруу.

Усулдук иш

Усулдук иш  – мугалимдердин ѳзүнүн илимий-теоретикалык, усулдук даярдыгын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу боюнча  систематикалуу жана ѳз алдынча ишмердүүлүгү; педагогдордун кесиптик чеберчилигин бардык жактан жогорулатууга багытталган усулдук иш-чаралардын системасы.

 

Гимназияны башкаруунун түзүлүштүк-функционалдык модели

Усулдук кызматы

 

 

МГ ОТКнын усулдук кызматынын түзүлүштүк-функционалдык модели

Усулдук кызматы

 

Гимназиянын усулдук темасы

«Коопсуздуу билим берүү мейкиндигинде жогорку маалыматтык маданиятты калыптандыруу инсанды ийгиликтүү коомдоштурунун кыймылдаткыч күчү катары»

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета