Окуу-тарбиялык иштер

SWOT анализ

            S Күчтүү жактарыW Алсыз жактары
Ø Стабилдүү коллектив 89 мугалим

К.Р. «Эмгек сиңирген мугалим»-2

КРББИМрин «Агартуунун мыктысы» төш белгисинин ээси-23

КРББИМнин Ардак Грамотасынын ээси-23

Күчтүү жана авторитеттүү мектеп жетекчилигинин командасы (ар түрдүү программалар боюнча окуудан өтүшү,  мамлекеттик  билим берүү стандарты боюнча 17 мугалим

ББИМ жана АБРдин мугалимдерди аттестациядан өткөрүү боюнча -2 мугалим,

15 мугалим «Бирге окуйбуз» долбоорунун алкагында

2 мугалим Социалдык өнөктөштүктүн катышуучусу-тынчтык мектебинин алкагынан)

Ø Предметтер боюнча ийримдердин  болуусу

Ø Коллективдин бийик эмгекке жөндөмдүүлүгү

Ø Чеберчиликти жогорулатуу (Мугалимдер 5 жыл ичинде  95  % ар түрдүү программалар боюнча курстан өтүштү)

Ø Инновациялык  мектептин жобосуна ылайык аймактык координациялык кеңеш түзүлүп, анын негизинде иш алып барылуусу

Ø Англис, кытай, француз, немец тилдеринин  тереңдетилип окутулушу.

Ø «Бирге окуйбуз» долбоору менен башталгыч класстардын иш алып баруусу.

Ø 480 саат «Наристе» программасынын алгылыктуу иштеринин болушу.

Ø Окуучулардын Конфуций  Университетине барышы (3окуучу)

Ø Керектүү жабдуулар менен жабдуу (компьютердик класс-2, интерактивдүү доска-5, проектор-7, түстүү ксерокөчүрмө-1, ксерокөчүрмө-10, интернет булагы, телевизор).

Ø Мугалимдердин аз бөлүгүндө  компьютердик билим жок.

Ø Эмгек жана аткаруучу тартиби.

Ø Мугалимдин бир бөлүгүнүн натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү эмес иши.

Ø Окуучулардын  жоопкерчиликсиздиги.

Ø Окуучулардын үй тапшырма  аткарбагандыгы.

Ø Ден соолугу начар окуучулардын болушу.

 

Ø Компьютердик билимдин жетишсиздиги, интернет булагы менен иштөөнү кээ бир мугалимдердин билбестиги.

Ø Усулдук  иштелмелердин  жоктугу.

Ø Кээ бир предметтер боюнча китептердин жетишсиздиги.

Ø Предметтер боюнча усулдук адабияттын жетишсиздиги.

Ø Райондук, областтык олимпиадаларда байгелүү орундардын болушу(райондо-26орун,областта-IV орун)

Ø Артыкчылык  күбөлүктүн ээси-6 окуучу

Ø ЖРТ жыйынтыгы:

110баллдан-130 баллга чейин-15-окуучу-25,8 %

130 баллдан-140 баллга чейин-3 окуучу- 5,21%

140 баллдан-160 баллга чейин-7 окуучу-12,1%

Ø Турмуштук кырдаалдарга окуучулардын жакшы ылайыкталгандыгы.

Ø Инклюзивдик окуудагы балдардын окуусу.

Ø Айыл өкмөт тарабынан жана демөөрчүлөрдүн болуусу.

Ø Потенциалы активдүү ата-энелер бар.

Ø Эл аралык жана улуттук долбоорлор менен байланыш бар.

Ø Иштеги максаттуулук (мектептин   максат жана милдеттерин так сактоо)

Ø Жакшыртууга умтулуу(инновациялык гимназия-мектеби болушу жана башка  көп инновациялык ыкмалар мене ниш алып баруу)

Ø Активдүү ата-энелердин бөлүгү мектеп турмушуна катышышат, моралдык жана материалдык жардам беришет.

Ø Мектептин ишин сабаттуу пландаштыруу

Ø Мектепте талаптын бар болуусу

Ø Мектептик традицияны сактоо жана анын негизинде иштөө

Ø Азыркы учурдагы алдыңкы усулдарды жана жаңы технологияларды пайдалануу менен сабак өтүү.

Ø Мугалимдин билимин жогорулатуу курстарына баруусу

Ø Иштин стабилдүү  системасы, ар биринин аткарган кызматын билиши.

Ø Коомчулукта мектептин авторитети

Ø Мектеп типтүү, жакшы  жерде жайгашкан.Билим алууга тендүүлүк

 

Ø Кээ бир окуучулардын   ар түрдүү себептери  менен сабакты калтыруусу.

Ø Ата-энелер тарабынан алсыз көзөмөл.

Ø Окуучулардын окууга мотивациясынын төмөндүгү.

Ø Толук эмес үй-бүлө, ата-энесинин жок болушу (акча табуу үчүн айласыздан кетиши)

Ø «Тобокел» тобундагы ата-энелердин  болушу.

Ø Кээ бир мугалимдердин  ден соолугунун начардыгы.

Ø ЖРТтин жыйынтыгынын орто болуусу.

Ø Кээ бир окуучулардын үй шартына байланыштуу материалдык жетишсиздигинен  эл аралык сынактарга катышпай калышы,

 

Ø Жалпы алганда калктын маданиятынын төмөндөп баратканы.

 

 

 

         

О Мүмкүнчүлүктөрү

 

Т Коркунучтар

Ø Билимди  объективдүү баалоо.

Ø Билимдин сапатынын жогорулашы.

Ø Мыкты тажрыйбаны  жайылтуу.

Ø Ар түрдүү багыт боюнча семинарларды көбөйтүү

Ø Насаатчылар тарабынан жаш адистердин үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү

Ø Инновацияларды өнүктүрүү

Ø Мугалимдердин үзгүлтүксүз кесиптик өсүшүнүн үстүндө иштөө, өзүн-өзү тарбиялоосун жана билим алуусун үзгүлтүксүз ишке ашырып туруу.

Ø Кошумча билим берүүгө мүмкүнчүлүк.

Ø Мугалимдин кесиптик даражасын көтөрүү аттестациядан өтүү.

Ø Окуучуларга  ЫМУ менен бирге илимий практикалык конференцияларды 1жылда 2жолу өтүүгө

Ø Окуучулардын илимий коомун  жандандыруу, илимий   даражасы бар  Университеттин окутуучулары менен кезигишүү уюштуруу.

Ø Ата-энелерди «Бирге окуйбуз» программасынын алкагынан сырткары,5-11-класстардын окуучулары менен бирдикте мектеп иш чараларына көбүрөөк катыштыруу.

Ø Ата-эне демөөрчүлөрдү тартуу.

Ø Коомчулукту мектеп турмушуна тартуу

Ø Мугалимдердин жана окуучулардын арасында мекенчилдик сезимин күчөтүү

Ø Окуучуларга турмуштук көндүмдөрдү үйрөтүү.

Ø Мугалимдердин кароо-сынактарга катышууда акча каражатынын  жетишпегендиги.

Ø Усулдук адабияттардын табылбай калышы.

Ø Тарбиялык иштерди жүргүзүү үчүн ресурс жокко эссе.

Ø Жазгы, күзгү жумуштардын окуучуларга терс таасири, ата-энелер себепсиз сабактан алып калышы.

Ø Миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын жакын туугандарына таштап кетиши.

Ø Ата-энелердин балдарынын окуусуна кайдыгерлиги.

Ø Окуучуларга компьютерлер, телевидениенин таасири.

Ø Коомчулуктун мектеп окуучуларына жүрүш-туруш эрежелеринин тийгизген таасири.

Көрө билүү:

 • Сапаттуу билим берүү
 • Педагогикалык жаңы инновациялык ишке ашыруу, калыптандыруучу баалоо, жаңы усулдук колдонмо колдонуу.
 • Мугалимдердин жана мектеп администрациясынын аттестациядан өтүүсү, чеберчлигин жогорулатууга шарттарды түзүү.
 • Ишмердикти райондук, областтык билимди жогорулатуу институттары менен кызматташуу аркылуу өркүндөтүү.
 • Ар түрдүү проектилер менен иштөө менен мектептин инфрастуктурасын чыңдоо.
 • Китепкананын, кабинеттердин материалдык базасын жана педагогдордун потенциалын мектеп коомчулугун калыптандыруу үчүн колдонмо алуу.
 • Мектеп, коомчулук, ата-эне менен болгон көмөктөшүүнү чыӊдоо.
 • Инновациялык ыкмаларды пайдалануу, интерактивдүү доска аркылуу интернет булактары менен иштөө.
 • Иш тажрыйбаларды жайылтуу (газета, журнал, электрондук китептер аркылуу)

 

Мектептин көйгөйү

Мектепте окуучулардын окууга болгон кызыгуусунун төмөн болуусу жана окутууда балдардын муктаждыгын эске алуу.

Индикаторлор

 • Окуучулар берилген чыгармачыл тапшырмаларын көп убакытта аткарбайт.
 • Окуучулар сабакты көп калтырат.
 • Окуучулар сабакта көңүл кош мамиледе болот.

Себептер

 • Окуучулардын калыптанбай калган окуу муктаждыктары.
 • Окуучулардын муктаждыктарына адаптацияланбаган окуу материалдары.

Мектептин максаты:

МаксатыМилдетиКүтүлүүчү натыйжа
1.Мугалимдердин үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсүн жогорулатуу менен окуучулардын билим сапатын 2-3%га көтөрүү1.1. Мугалимдердин квалификациялык билимин жогорулатуу,

ҮКӨнүн негизинде иш  алып баруу

1.2. Мектептер арасында онлайн семинарларды уюштуруу менен заманбап сабактарды өтүү

1.1.Мугалимдин кесиптик чеберчилиги жогорулайт, тереӊ билим бере алат (30% мугалим курстан өтөт)

1.2. Онлайн семинарларына жигердүү катышат (10 мугалим)

2. Жаӊы инновациялык технологияларды колдонуп сабак өтүү менен окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу2.1. Мугалимдердин компетенттүүлүгү аркылуу ойлоонун жогорку денгээлиндеги суроолорду түзүү, иштеп чыгуу жана колдонуу менен окуучулардын компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу2.1. Ар бир мугалим жаӊы технологияларды сабактарында колдоно алат

2.2 Мугалимдин, окуучунун компетенттүүлүктөрү калыптанат, жогорку деӊгээлдеги суроолорду камтыган тесттер алынат (5-11-кл)

3.Окуучулардын муктаждыгына жараша тереӊдетип билим берүү, ийрим иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүү аркылуу окуучунун кызыгуусун арттыруу3.1.Окуучулардын муктаждыктарын аныктоо менен окуучулардын тандоолоруна жараша тереӊдетип билим берүү

3.2. Ата-энелер менен кызматташтыкты күчөтүү аркылуу билим берүү процессине тартуу

3.3. Мектепте коопсуз чөйрөнү түзүү менен иш алып баруу;

3.1.Сурамжылоо жүргүзүлөт, (5-11-кл) тандоолоруна жараша предметтик билимдерге ээ болуп, турмушта колдоно алат (25%)

3.2.Ата-энелер мектеби уюштурулат, тыгыз байланышта иш алып барылат (60% ата-эне)

3.3. Ар кандай коопсуздуктардан коргонуу иш чаралары жана окуулар өтүлөт.

Милдеттер:

1.Мугалимдердин квалификациялык билимин жогорулатуу, ҮКӨнүн негизинде иш  алып баруу

2.Мектептер арасында онлайн семинарларды уюштуруу менен заманбап сабактарды өтүү

3. Мугалимдердин компетенттүүлүгү аркылуу ойлоонун жогорку денгээлиндеги суроолорду түзүү, иштеп чыгуу жана колдонуу менен окуучулардын компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу

 4. Окуучулардын муктаждыктарын аныктоо менен окуучулардын тандоолоруна жараша тереӊдетип билим берүү

5. Ата-энелер менен кызматташтыкты күчөтүү аркылуу билим берүү процессине тартуу

Иштин багыттары

 • Атуулдук-патриоттук;
 • Этикалык жана кѳркѳм-эстетикалык;
 • Спорттук-ден соолукту чыңдоочу;
 • Укук бузуунун профилактикасы;
 • Тарбиялоо процессине үй-бүлѳнү тартуу

 

Окуу-тарбиялык иштер

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

 • Текст
 • Фото / Видео / Документы
 • Таблицы
 • Списки
 • Ссылки
 • Разные цвета