Эврика усулдук бирикмеси

Эврика усулдук бирикмеси

Термеева Гүлнара Шаршеновна УБ башчысы

 

«Эврика» усулдук бирикмесинин 2019-2020-окуу жылына аткарылуучу иштеринин жылдык мерчеми

Аткарылуучу иштерУбагыЖооптууРесурстарКүтүлүүчү натыйжа

 

Көрсөткүчтөр
1Мектептин өнүгүү мерчеминин негизинде «Эврика» усулдук бирикмесинин 2019-2020-окуу жылына карата аткарылуучу иштердин жылдык мерчемин иштеп чыгуу, усулдук бирикменин максаттарын жана милдеттерин талкулоо, иштеп чыгуу

 

Сентябрь

1-жума

2-жума

Уб жетекчиси

УБ мугалимдери

Мектептин өнүгүү мерчеми

2018-2019-окуу жылынын анализи

Окуу жылындагы аткарылуучу иштер аныкталат.  Жооптуулар бекитилетУБ жылдык мерчеми максаттар, милдеттер
21.Мамлекеттик стандарттын негизинде жаӊы окуу жылы үчүн предметтик мерчемдерди, ийрим мерчемдерин жана атайын курстардын мерчемдерин талкулоо, бекиттирүү

2.Мугалимдин чеберчилигин жогорулатуу боюнча үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүү боюнча мерчемди талкуулап, бекиттирүү

Сентябрь

 

1-жума

 

2-жума

УБ жетекчиси

 

УБ мугалимдери

Кут билим газетасы,

Кошумча адабияттар, предметтер боюнча мамлекеттикстандарттар

Мугалим өз билимин жогорулатат.

Мугалимдин эмгеги аныкталат

Эмгек китепчелеринин болушу,  ийримдердин, предметтик мерчемдердин болуусу

 

ҮКӨ боюнча мерчемдердин болушу

Аткарылуучу иштерУбагыЖооптууРесурстарКүтүлүүчү натыйжа

 

Көрсөткүчтөр
3Жаңы мамлекеттик стандартка ылайык усулдарды, ыкмаларды, математика сабагына ылайыкташтырып сабактын күндөлүк мерчеминдерин иштеп чыгуу, сабактарды өтүүОкуужылыичиУБ мугалимдериУсулдук көрсөтмөлөр, Интернет булактарыЗабанбап сабактын мерчемдери түзүлөтКундөлүк сабактын мерчемдеринин болуусу
4Мамлекеттик стандарттын негизинде ачык сабактарды өтүү, ачык сабактарга катышуу.

·         Убнин айлыгын уюштуруу жана мерчемин түзүп бекитүү, өткөрүү

·         Заманбап технологиянын жардамы менен сабактын иштелмесин жазуу

·         «Ачык сабак»-аймактын мугалимдерине сабак өтүү

УБ айлыгындаУБ жетекчиси

 

УБ мугалимдери

 

 

 

 

 

 

 

Кыдырмышева

Интерактивдүү  доска,

интернет булактары, заманбап сабактын иштелмелери

Алдыңкы тажрыйбаны жайылтууМугалимдердин кесиптик чеберчилигинин жогорулашы, тажрыйба алмашуу, сабактын иштелмелеринин газета-журналдарга чыгуусу
5Үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүнүн негизинде, педагогикалык чеберчиликти жогорулатуунун үстүндө иштөөАр дайымУБ мугалимдериУКО боюнча усулдук колдонмомлорМугалимдин чеберчилигиОкуучулардын математика сабагы боюнча билим сапатын көтөрүү

(2-4%), мониторинг

 

6«Окуучуларды математиканы өз алдынча өздөштүрүүсүн шыктандыруучу ыкмалар»—тажрыйба алмашууЯнварьМатематика мугалими Маткеримова НОкутуунун интерактивдүү усулдарыОкуучулар өз кызыгуулары боюнча билим деӊгээлин жогорулатышатОкуучулардын математика сабагын өздөштүрүлүшүнүн артышы
Аткарылуучу иштерУбагыЖооптууРесурстарКүтүлүүчү натыйжа

 

Көрсөткүчтөр
7УБ мугалимдеринин чеберчилигин жогорулатуу боюнча семинар, тренингтерге, ачык сабактарга, веб семинарларга катышуу

 

 

Жыл боюУБ ар бирмугалимиАчык-сабактар

Семинар-тренингдер

Веб семинарлар

Кесиптик чеберчиликтери жогорулайтМугалимдердин кесиптик чеберчилиги жогорулайт
8«Заманбап технологиянын жардамы менен кантип сабак өтөбүз?»

(мастер класс)

 

февральЧыгармачыл мугалим Табылбек кызы Бермет

 

 

Мастер классАлдыңкы тажрыйба жайылтылат.Заманбап технологияларды математика сабагына колдонуу боюнча иштелмелер чыгарылат.
9Математика сабагында окуучуларды ЖРТ даярдоо -кантип кызыктырабыз?МайМатематика мугалими

Алаев К

ОРТ тесттериМугалимдердин чыгармачылык чеберчилиги жогорулайтЖРТ жыйынтыгы
10«Заманбап сабак-заман талабы»-докладАпрельУБ мугалими КыдырмышеваИнтернет булактарыАлдыңкы тажрыйба жайылтылат.Зманбап сабактын иштелмесинин жайылтылышы
11«Билим берүү жана тарбиялоо чөйрөсүн жана калыптануусун камсыз кылуу боюнча чыгармачылык менен иштөө»Ар дайымУБ мугалимдериУсулдук колдонмолорМугалимдердин чыгармачылык чеберчилиги жогорулайтМугалимдердин чыгармачылыгынын артышы
12«Окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүктөрүн, билимин турмушта колдоно билүү, көндүмдөрүн өнүктүрүү»-ой толгооАпрельУБ мугалими Мамырбаева АУсулдук колдонмолорАлдыңкы тажрыйба жайылтылатЖаңы усулдарды математика сабагында колдонуу боюнча ыкмалардын жайылтылышы
Аткарылуучу иштерУбагыЖооптууРесурстарКүтүлүүчү натыйжа

 

Көрсөткүчтөр
13«Мыкты мугалим»,

«Мыкты УБ бирикме» кароо сынактарын акатышуу

 

Өз убагындаУБ  мугалимдериИнтерактивдүү доска, усулдук колдонмолорКароо сынактын жоболоруСынактын жыйынтыгы
14Мамлекеттик көчүрүү, жыйынтыктоо экзамендерине карата билеттерди түзүүгө сунуштар, талкулоо

 

МайУБ жетекчиси УБ мугалимдериБилеттер, тесттер жыйнагыТест китепчелериЖылдык анализ чыгарылат, мониторинг
15Мугалимдердин кесиптик өнүгүүсүн, педагогикалык ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун баалоо

 

МайУбжетекчиси УБ мугалимдери,Баалоо баракчаларыАткарылган иштердинна тыйжасыМониторинг

 

«Эврика» усулдук бирикмесинин 2019-2020-окуу жылындагы милдеттери: 

  • Окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүктөрүн, билимин турмушта колдоно билүү, көндүмдөрүн өнүктүрүү;
  • Математика мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу максатындаҮКӨ нүн негизинде иш алып баруу
  • Мугалимдердин комптенттүүлүгү аркылуу ойлоонун жогорку деңгээлиндеги тапшырмалардын үстүндө иштөө менен окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу
  • Математика сабагы боюнча окуучулардын комнетентүүлүгүн арттыруу-билим сапатын көтөрүү (2-4%)
  • Ата-энелер менен кызматташ болуу, аларды билим, тарбиялоо иштерине тартуу